Tendo-ryu naginatajutsu

Kobudo Shinkokai Embu, Shimogamo Jinja, Kyoto
May 4, 1997

Tendo-ryu

Shingetsu, performed by Tendo-ryu soke Mitamura Takeiko (left) and Yoshida Kyoko.
Photo copyright ©1997 by Eric Montes. All rights reserved.


Classical Japanese Martial Arts
Contact Koryu.com
Last modified on December 27, 2017
URL: https://koryu.com /photos/gamotendo1.html
Copyright ©2022 Koryu Books. All rights reserved.
Classical Japanese Martial Arts