Shojitsu Kenri Kataichi-ryu katchu battojutsu

Budokan Demonstration
February 2, 1997

shoji1.jpg - 24.7 K

Kanzaki Masaru demonstrating the solo forms of Shojitsu Kenri Kataichi-ryu katchu battojutsu.


Classical Japanese Martial Arts
Contact Koryu.com
Last modified on December 27, 2017
URL: https://koryu.com /photos/shoji1.html
Copyright ©2019 Koryu Books. All rights reserved.
Classical Japanese Martial Arts